Please wait
กำลังโหลด...

กรุณาเพิ่มขึ้นไป 5 ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือเสียง (สูงสุด: 30mb) ช่วยอธิบายปัญหา

ผู้ครอบครองไม่รายงาน

ปัญหานี้จะถูกยกกำลังโดยไม่มีการรายงาน occupier

*เช่นที่จอดรถจำกัดหรือจำกัดการเข้าถึงสำหรับรถตู้

หรือ

*โปรดแจ้งรายละเอียดในกรณีที่มีการนำเข้าที่พัก
*หากมีสัญญาณเตือนในที่พักโปรดแจ้งรายละเอียด
*หากมีข้อจำกัดที่จอดรถใกล้ที่พักโปรดแจ้งรายละเอียด